د کوچیانو لاسي صنايع

سرلیکونه

توضیحات

کوچیان له وړیو کوم شیان جوړوي

توضيح

د کوچیانو مالداري نظام پاملرنه غواړي

توضيح