منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲ - ۱۴:۳۵
Background image

اعلان کاریابی بست هفت دریور ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا بست های ذیل را به سیستم جدید رتب و معاش بخاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد.

 شماره

عنوان بست

بست

تعداد

تجربه کاری

تحصیل

ملاحظات

1

دریور

7

1

ضرورت نیست

ضرورت نیست

کاپی لایسنس وتذکره ضرورت میباشد

بناءً به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانی داشته باشد رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند اشخاص واجد شرایط از تاریخ 2/ 6 / 1399 الی 13/ 6 / 1399 می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ( 8:00) صبح الی ( 4:00) بعداز ظهر از مدیریت عمومی استخدام , آمریت منابع بشری , ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها واقع سرک عمومی میدان هوایی حامد کرزی همجوار ستره محکمه اخذ و بعد از خانه پری فورمه های درخواستی را با ضمایم اسناد به مدیریت عمومی استخدام تسلیم نمایند در صورت ضرورت به شماره تیلفون ( 0202300646 ) تماس گیرند معلومات لازم داده خواهد شد.

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲ - ۱۴:۳۲
Background image

اعلان کاریابی بست چهار مدیریت عمومی انسجام امور جوانان وورزش ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا . . .