بیوگرافی رئیس عمومی ریاست انسجام امورکوچی ها

بیوگرافی استاد حبیب الرحمن رئیس عمومی ریاست انسجام امورکوچی ها

استاد حبیب الرحمن فرزند الحاج عبدالسمیع احمدزی فقید در سال 1357  خورشیدی  در یک خانواده روشن فکر در قریه سرخ آب  ولسوالی محمدآغه  ولایت لوگر دیده به جهان گشود .                                                                                    

استاد علوم ابتدایی و مروجه دینی  را ازعضای  خانواده خود  فرا گرفته ،  برای کسب علوم ثانوی وارد مدرسه عالی ابوحنیفه (رح)گردید و درسال 1371 سند فراغت را از این مدرسه بدست آورد .

 استاد با آنکه متعلم مکتب بود همیشه در گردهمایی ها و نشست های فرهنگی ،اجتماعی و علمی اشتراک می ورزید ودرسایر سیمینارها ، ورکشاپ ها فعالانه سهم میگرفت. موصوف از دوران مکتب با فعالیت های ادبی و فرهنگی علاقه فروان داشت ودر قسمت حکمت و فلسفه مطالعه آزاد مینمود. از اینکه استاد با درک وفهم اسرارفطرت و رازهای زندگی علاقه عمیق داشت بنا در دوران تحصلات عالی  با رشته فلسفه روابط عمیق و گسترده پیدا نمود .                                                                      

استاد بعد از ختم دورهء ثانوی وارد پوهنتون کابل گردید وبه تحصلات اش درپوهنځی شرعیات ادامه داد . استاد در دوران تحصل در پوهنځی شرعیات در بخش ادبیات و فلسفه نیز مطالعات زیاد نمود و معلومات کافی را از استادان بدست آورد. موصوف ضمن ارائه مونوگراف مقالات زیاد را در بخش های  مختلف نوشت و بدست نشر سپرد . استاد حبیب الرحمن درسال 1377  خورشیدی از پوهنځی مذکور با بدست آوردن نمرات کادر علمی فارغ گردید و از اینکه از جانب استادانش یک شخص مهذب ،لایق ودارای کرکتر عالی شناخته میشد با پیشنهاد استادان و اداره پوهنځی به صفت استاد در پوهنځی متذکره مقرر گردید.          

 استاد بخاطر فعالیت های علمی ،انسجام گزیده وکارخسته گی ناپذیر شان از طرف بورد علمی پوهنتون کابل به صفت معاون ریاست پوهنتون کابل انتخاب گردیدکه با صداقت و ایمان داری کامل برای این کانون علمی وفرهنگی کشور خدمات شایان را انجام داد.موصوف در دوران مسئولیت رسمی شان در پوهنتون کابل برای  انکشاف و پیشرفت تمام  نهادهای علمی کشور به خصوص پوهنتون کابل در  عرصه های مختلف خدمات زیاد انجام داد

زمانکه استاد به صفت معاون پوهنتون کابل مقرر گردید به فعالیت های علمی و فرهنگی توجه عمیق نمود مجله ، جراید وسایر رسانه چاپی پوهنتون کابل را از سر فعال نمود وبا استادان وسایر قلم بدستان پوهنتون کابل همکاری واستعانت می نمود تا به فعالیت های فرهنگی و قلمی خود ادامه دهند . استاد در جریان فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و علمی شان با علما،  دانشمندان ، استادان وسایر نخبگان آشنایی وسیع پیدانمود و همیشه در محور فعالیت ها ی علمی و فرهنگی منسوبین جامعه  قرارداشت لذا موفق با کسب ،احراز مقام اشخاص طرازاول گردید.

گرچه استاد در دوران تحصل شان درسایر وظایف و خدمات افتخاری سهیم میگردید ولی درچارچوب سمت رسمی شان نیزتوانست درنهادهای تعلیمی، تربیتی و ثقافتی  حیثیت موسس و گرداننده را کسب نموده افتخار  تقدیر نامه ها و تحسین نامه های  زیاد را بدست آورد. استاد در دوران جنگ داخلی  به حیث یک کادر علمی ،فرهنگی کشور بی طرفی خود را حفظ نموده  واز طریق فعالیت های علمی و فرهنگی تبارز شخصیت نمود و هیچ وقت از استعداد و توانایی های خود به طرفداری از این طرف و آنطرف  متخاصم استفاده ننمود و همیشه طرف دار صلح و مصالحه در بین تمام اقوام تنظیم ها و سایر افراد و اشخاص بود . وهمیشه به مصالح ملی کشور می اندشید و از طریق فعالیت های علمی و فرهنگی  در خدمت مردم و وطن قرار داشت. استاد ضمن فعالیت های علمی و فرهنگی بخاطر انکشاف و توسعه تهذیب ومدنیت عالی فعالیت های خسته گی ناپذیر انجام داد که به همین منظور محورمدنی(نوی فکر)راایجاد نمود تاخدمات و پروگرامهای وسیع اجتماعی و بشری را عرضه نماید. استاد به منظورآموزش وپرورش جوانان کشوربا مسوولیت پذیری تمام کار نموده و بنابرهمین دلیل اکثریت فعالان خانواده جوان کشور موصوف رابه صفت رئیس اجتماع جوانان افغان برگزیده اند .                                                                        

 استاد به هدف انکشاف وتوسعه مهارت های علمی و پیداگوژیک بنیاد لیسه و دارالمعلمین اشراق را گذاشت وآنرا به حیث یک حلقه فعال و پرتحرک راه تعلیم وتربیت درکشوربه ثمر رساند. نهادتعلمی وتربیتی اشراق کی ازجانب استاد بنیان گذاری گردیده همین اکنون د بین سایرنهادهای علمی وتربیتی کشور به آموزش و پرورش جوانان کشورادامه میدهید، توقع میرود این سلسله همچوسایر (پوهنتون های)کشور درهرکنج وکنار کشوردر خدمت هموطنان عزیز قرارگیرد.                                                                                   

استاد سفرهای زیاد را درداخل وخارج ازکشور انجام داده که یاد آوری تک تک آن  ازحوصله این بیوگرافی مختصر دور است ،اما سفرها وسیرهای علمی استاد به کشور عربستان سعودی ،هندوستان، امارات متحده عربی دست آوردهای علمی و ثمربخش درقبال داشت.                                                                                        

 استاد در سال 1397 خورشیدی طبق فرمان جلالتمآب رئیس جمهور کشوربحیث رئیس عمومی ریاست انسجام امورکوچی ها مقررگردید. موصوف در مدت کوتاه توانیست تمام امور این ریاست رابه شکل درست منسجم و رسیدگی نماید و درعرصه های مختلف کاری توانیست مبتکرانه عمل نموده پلان ها و پالیسی های مشخص ترتیب و معرفی نماید.         

موصوف بخاطر صحت، تعلیم و تربیه ،اسکان ،رشد وتوسعه مالداری، اقتصاد، بهبود زندگی معیشتی و تنظم بودجه عادی و انکشافی، تنظیم پروگرامهای تحقیقی و تحلیلی کوچی ها و دریک کلمه بخاطر رشد و توسعه شیوه مدیریتی درریاست انسجام  امورکوچی ها چوکات های مختلف راایجاد و بنیان گذاری نمود.                                                                               

 به همین طور استاد سعی نمود که بین ریاست عمومی انسجام امورکوچی ها و وزارت های سکتوری ،  ادارات دولتی و غیردولتی، کشورهای کمک کننده وسایرنهادهای جهانی درچارچوب مناسبات مثمرمسلکی ومدیریتی یک پل ارتباطی مستحکم را ایجاد نماید.                                                                    

 استاد علاوه بر زبان پشتو و دری به زبان عربی و اردو تسلط کامل دارد که همیشه در نوشته هاو اثار خود از آن استفاده مینماید .

فهم ،مهارت و علاقمندی استاد در عرصه های مختلف زندگی قابل توجه بوده اما در معرفی مفصل شان سعی خواهیم کردهمه موارد را با جزئیات بیان نمایم.