نور دلته

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۵۰
Background image

اعلان کاریابی: بست مسئول تشبثات پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۴۵
Background image

اعلان کاریابی: بست مشاور فرهنگی پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۳۹
Background image

اعلان کاریابی: بست آموزگار پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۳۱
Background image

اعلان کاریابی: بست مدیر هماهنگی و اداری پروژه، پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۱۳
Background image

اعلان کاریابی: بست کارکن خدماتی پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۹:۵۱
Background image

اعلان کاریابی بست چهارم مدیریت عمومی هماهنگی خدمات صحی انسانی ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها

ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۱:۴۸
Background image

اعلان کاریابی: پست دریور پروژه NTA اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه ایی خویش را  بخاطر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۱:۴۵
Background image

اعلان کاریابی: پست مالی و اداری پروژه NTA اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه ایی خویش را  بخاطر . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۱:۱۵
Background image

اعلان کاریابی: پست آفیسر پالیسی سازی پروژه NTA اداره انسجام امور کوچیها

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه ایی خویش را  بخاطر . . .

Pagination